RODO

ZABACZ: Polityka prywatności , Polityka cookies, Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych


Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alicja Wojciechowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PPHU ALLES Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

2. Z administratorem danych osobowych można nawiązać kontakt poprzez adres e-mail: alles@alles.pl, wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.

3. PPHU ALLES Alicja Wojciechowska wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych – prawnika Erwina Ryter, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel. 600 499 192, 602 151 170 lub pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1 z dopiskiem „do inspektora ochrony danych osobowych”.

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz w następującym czasie:

a) w celu realizacji ofert oraz umów związanych z dokonywaniem zakupów, założeniem konta klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO przez czas trwania umów oraz transakcji, jak również konieczności realizacji rozliczeń oraz do czasu przedawnienia roszczeń

b) w celu wystawienia faktur, rachunków, not obciążeniowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości przez okres prawem przewidziany

c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres, po upływie którego dojdzie do przedawnienia roszczeń,

d) w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres na jaki przepisy prawa obligują do przechowywania informacji i dokumentów i w związku z tym do przetwarzania danych,

e) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny,

f) w pozostałych prawnie uzasadnionych wypadkach, w których Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie określonych przepisów prawnych oraz przez okres prawem przewidziany.

5. W przypadku chęci zamieszczenia opinii o produkcie Państwa dane osobowe, podane dobrowolnie (np. imię i nazwisko, pseudonim, nazwa użytkownika etc.), mogą być widoczne dla innych osób oraz innych użytkowników sklepu internetowego. Podane w tych celach przez Państwa dane oraz opinie mogą być prezentowane na stronie administratora, na której dodaliście Państwo swoją opinię.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane – wyłącznie w prawnie uzasadnionych sytuacjach – podmiotom do tego upoważnionym, organom administracji publicznej, służbom, sądom, prokuraturze, bądź innym uprawnionym podmiotom.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo ich usunięcia oraz wszelkie inne prawa jakie przewiduje w razie zaistnienia konkretnych okoliczności ogólne rozporządzenie „RODO”.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) znajduje się po adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86

9. Zbierane przez PPHU ALLES Alicja Wojciechowska dane pochodzą wyłącznie od osób, których dane dotyczą i zostały dobrowolnie przez nie udostępnione w celu nawiązania kontaktu, zamieszczenia opinii, bądź w innych celach, na które została wyrażona zgodna na przetwarzanie danych. Ewentualnie dane mogą być przetwarzane w celach związanych z zawartą umową lub w związku z koniecznością spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych.

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.----------------------------------------------------

Polityka prywatności obowiązująca w PPHU ALLES Alicja Wojciechowska

I. Definicje zastosowane w niniejszej polityce

1. Dane osobowe (art. 4 ust. 1 RODO): oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna: Klient lub Kontrahent, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora, np. Klient sklepu stacjonarnego, Klient sklepu internetowego, czy osoba kierująca zapytanie w formie tradycyjnej lub e-mail do PPHU ALLES Alicja Wojciechowska.

3. Administrator danych osobowych (art. 4 ust. 7 RODO): organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

4. Inspektor ochrony danych osobowych - osoba fizyczna posiadająca wiedzę prawną i praktyczną z zakresu prawa oraz ochrony danych osobowych wspierająca administratora danych w realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych nałożonych przez RODO oraz ustawy z zakresu ochrony danych.

5. Przetwarzanie danych osobowych (art. 4 ust. 2 RODO): jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

6. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą (art. 4 ust. 11 RODO): oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

7. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Ustawa o ochronie danych - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

II. Wstęp i informacje podstawowe

1. Niniejsza polityka prywatności jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo danych Klientów i Kontrahentów oraz o prawa osób współpracujących z PPHU Alles Alicja Wojciechowska, jak również jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. W związku z prowadzoną działalnością, administrator danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów i Kontrahentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych.

3. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Kontrahentów PPHU ALLES Alicja Wojciechowska jest Alicja Wojciechowska działająca pod firmą PPHU ALLES Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

4. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: alles@alles.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: PPHU ALLES Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

5. Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych udziela wyznaczony przez PPHU ALLES Alicja Wojciechowska inspektor ochrony danych osobowych – prawnik Erwin Ryter, z którym można się kontaktować w formie telefonicznej: 600 499 192, 602 151 170, jak również tradycyjnej na adres: PPHU ALLES Alicja Wojciechowska, ul. Ks. P. Ściegiennego 15, 95-015 Głowno z dopiskiem: „do inspektora ochrony danych”.

III. Przetwarzanie danych osobowych Klientów sklepu internetowego

1. Administrator pozyskuje dane osobowe od Klientów sklepu internetowego www.alles.pl po ich dobrowolnym udostępnieniu lub poprzez skorzystanie z formularza w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu założenia konta, w celach kontaktowych, marketingowych, w celu otrzymania newslettera, czy w celach handlowych, bądź w związku ze złożonym zamówieniem.

2. Ponadto sklep internetowy www.alles.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego m.in. do wysyłkowej sprzedaży towarów, rozpatrzenia roszczeń i reklamacji, co może obejmować dane osobowo-adresowe takie jak:

- imię i nazwisko/nazwa firmy z nr NIP

- dane niezbędne do wystawienia faktury/rachunku

- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer posesji/domu/mieszkania, kraj)

- telefon kontaktowy/adres e-mail

- inne dane dobrowolnie udostępnione lub podane przez Klienta lub Kontrahenta, bądź podane w związku z realizacją konkretnego żądania (np. żądanie reklamacyjne, roszczenie).

3. Informacje i dane udostępnione przez Klientów nie są przekazywane bez uzasadnionego celu osobom trzecim, bowiem służą przede wszystkim do realizacji zamówień oraz do celów marketingowych firmy i innych na podstawie dobrowolnie wyrażonych przez Klientów lub Kontrahentów zgód.

4. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także wypełnienia ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych.

5. PPHU ALLES Alicja Wojciechowska wymaga podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług na danym etapie (np. złożenie zamówienia, wystąpienie z reklamacją). Niepodanie niezbędnych dla realizacji danego procesu danych, w tym brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi wykonanie czynności, dla której dane te są niezbędne.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych w określonych celach jest dobrowolne, lecz może jednocześnie stanowić wymóg na przykład w celu skutecznego zawarcia umowy. Oznacza to, że nie wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych lub niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi realizację konkretnego zamówienia lub spełnienia innych świadczeń.

7. Certyfikaty SSL dla sklepu prowadzonego przez PPHU ALLES Alicja Wojciechowska, potwierdzają wiarygodność oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.alles.pl, a komputerami osób ją odwiedzających.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Klient lub Kontrahent będący osobą fizyczną, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

a)prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych.

b)prawo do uzyskania kopii danych – prawo zażądania od administratora danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

c)prawo do sprostowania danych – prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności lub nieaktualności na wniosek osoby zainteresowanej.

d)prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

e)prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

f)prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od administratora wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się administratorowi przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

h)prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

2. W celu skorzystania przez Klienta lub Kontrahenta z przysługujących mu praw, należy skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych osobowych pod danymi wskazanymi w pkt. II ppkt. 5 niniejszej polityki prywatności.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie w formie pozwalającej administratorowi na jej faktyczne uwzględnienie, a zatem na przykład poprzez przesłanie żądania na adres e-mail administratora danych lub adres siedziby PPHU ALLES Alicja Wojciechowska.

4. W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

a) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

V. Czas przetwarzania danych osobowych Klientów i Kontrahentów PPHU ALLES Alicja Wojciechowska

1. Administrator danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (np. zgoda na wysyłkę newslettera) następuje do czasu pisemnego wycofania zgody

b) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy sprzeciw w konkretnej okoliczności może być uwzględniony

c) przetwarzanie danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy oraz z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń

d) przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowo – rozliczeniowych odbywa się w czasie wymaganym przez obowiązujące regulacje prawne i podatkowe

2.Administrator ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

3. Administrator nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

VI. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów pochodzących ze sklepu internetowego PPHU ALLES Alicja Wojciechowska wymaga podania przez Klienta danych takich jak adres e-mail i ewentualnie innych niezbędnych, jak również wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie. Wypełnienie zgód jest konieczne ze względu na zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów.

2. Uzyskane od Klientów dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Klientowi newsletter.

3. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem.

4. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem alles@alles.pl.

VII. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. PPHU ALLES Alicja Wojciechowska nie będzie przekazywać ani udostępniać danych osobowych Klientów i Kontrahentów nieuprawnionym podmiotom i bez podstawy prawnej.

2. W toku i w celu wykonywania usług oraz umów na rzecz Klientów i Kontrahentów, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy (np. firmy kurierskie, kancelarie prawne, kancelarie podatkowe, biura rachunkowe, firmy IT) w niezbędnym i uzasadnionym zakresie. Jednak nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów i Kontrahentów z uwagi na stosowane przez administratora danych środki organizacyjne oraz techniczne.

3. Dane Klientów i Kontrahentów mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontrolującym (np. Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Ochrony Danych Osobowych).

VIII. Zmiany polityki prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie sklepu internetowego PPHU ALLES Alicja Wojciechowska. W przypadku zmian polityki, będą one obowiązywać od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu lub innego dania wskazanego przez administratora danych.

2. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do polityki prywatności nie mają wpływu na podstawową zasadę stanowiącą o tym, że PPHU ALLES Alicja Wojciechowska nie przetwarza danych swoich Klientów i Kontrahentów w zakresie wykraczającym poza obowiązujące prawo, jak również poza wrażone zgody oraz nie sprzedaje danych personalnych lub adresowych Klientów i Kontrahentów jakimkolwiek osobom lub podmiotom.

IX. Postanowienia końcowe

1. W celu dokonania przez Klienta lub Kontrahenta aktualizacji swoich danych osobowych (np. w razie zmiany nazwiska, zmiany danych adresowych) należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

2. Administrator wykonuje żądanie Klienta lub Kontrahenta w trybie bez zbędnej zwłoki, chyba że sprawa wymaga wyjaśnienia i zweryfikowania stanu faktycznego, przy czym sprawa nie powinna być załatwiona w terminie przekraczającym 30 dni.

3. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych, będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy i terminowy.

4. Sklep internetowy PPHU ALLES Alicja Wojciechowska korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.----------------------------------------------------


Polityka plików Cookies w PPHU Alles Alicja Wojciechowska

1. Administratorem informacji jest Alicja Wojciechowska działająca pod firmą PPHU Alles Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ks. P. Ściegiennego 15, 95-015 Głowno).

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: alles@alles.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: PPHU ALLES Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

3. Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych udziela inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować w formie e-mail: inspektor.ryter@op.pl, jak również telefonicznej: 600 499 192, 602 151 170

4. Pliki Cookies, czyli tzw. ciasteczka to dane informatyczne i zarazem niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane, a następnie przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej administratora.

5. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do aktualnych potrzeb Użytkownika, a w szczególności do rozpoznania urządzenia Użytkownika i wyświetlenia strony w sposób dopasowany do potrzeb Użytkownika, jak również pliki Cookies są wykorzystywane w celach statystycznych i marketingowych, dzięki którym Administrator może ulepszyć swoją stronę.

7. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej i przez to rozpoznają urządzenie, z którego korzysta co pozwala na optymalne wyświetlanie zawartości strony internetowej dostosowanej również do potrzeb Użytkownika.

8. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora

9. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies, mianowicie sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu jego wylogowania, bądź opuszczenia strony internetowej. Z kolei pliki Cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas, tj. określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

11. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.----------------------------------------------------Kontakt do Inspektora Ochrony Danych


Inspektor ochrony danych odobowych - prawnik Erwin Ryter
Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych udziela inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować w formie e-mail: inspektor.ryter@op.pl, jak również telefonicznej: 600 499 192, 602 151 170.