Regulamin promocji

Regulamin promocji – Black Week Alles

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem sprzedaży premiowej jest:

P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska 95-015 Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 15,

REGON 470590240 NIP 733-000-09-23. Sprzedaż premiowa dostępna jest dla osób fizycznych (zwanych dalej uczestnikami). Sprzedaż prowadzona jest w e-sklepie Alles: www.alles.pl

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji promocji.

2. Czas trwania promocji: promocja rozpoczyna się w dniu 21.11.2023 r. i trwa do końca dnia 29.11.2023 do godz. 00.00, lub do wyczerpania zapasów, zwanym dalej okresem promocji. W tym czasie obowiązuje sprzedaż promocyjna.

3.Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zakup bielizny (towaru) dostępnego w wyżej wymienionym sklepie internetowym i wpisaniu w podsumowaniu zakupów hasła promocyjnego: ALLESBLACK, które upoważnia do 25% rabatu na wybrane modele bielizny dostępne w specjalnej zakładce na www.alles.pl - (BLACK WEEK)

2.Organizator może w dowolnym momencie zakończyć promocję, bez podawania przyczyny.

§ 3. REKLAMACJE DOT. TREŚCI PROMOCJI

1.Reklamacje dotyczące treści Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 21.11.2023 r. do dnia 29.11.2023 r. na adres podany

w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego).

2.Reklamacje dotyczące treści promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

3.Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.