Regulamin konkursu „Konkurs świąteczny”

Regulamin konkursu “Konkurs świąteczny”

Regulamin konkursu „Konkurs świąteczny” (zwanego dalej „Regulaminem”)

§ 1

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Podmiotem organizującym konkurs “Konkurs świąteczny” (zwany dalej „Konkursem”) jest P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie pod adresem P. Ściegiennego 15, 95-015, posiadająca numer wpisu do KRS 0000198944 oraz numery NIP: 7330000923 i REGON: 470590240 (zwane dalej „Organizatorem”)

2. Koordynatorką Konkursu odpowiedzialną za jego obsługę techniczną, w tym kontakt z Uczestniczkami i Uczestnikami Konkursu, jest Natalia Kowalczyk.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Facebook® i Instagram®. Serwisy Facebook® i Instagram® nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook® i Instagram®. Wspomniane zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestniczki / Uczestnika Konkursu w związku z jej / jego udziałem w Konkursie.

§ 2

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 4 grudnia 2020 roku z chwilą publikacji ogłaszającego jego inaugurację posta w serwisie Facebook oraz Instagram i zakończy się 14 grudnia 2020 roku o 23:59.

2. Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać do 23:59 14 grudnia 2020 roku.

3. Wynik Konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej 15 grudnia 2020 roku na należących do Organizatora profilach w serwisach Facebook® i Instagram®.

§ 3

Komisja konkursowa

Organizacją Konkursu, nadzorem nad jego przebiegiem oraz dokonaniem oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i wyborem zwyciężczyni lub zwycięzcy Konkursu zajmuje się komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) w składzie:

•Karina Wojciechowska , Dyrektor ds. Rozwoju Produktu P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji;

• Marcin Dolaciński, Dyrektor Handlowy P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska ̶ Członek Komisji.

• Natalia Kowalczyk, Asystent ds. Promocji i Reklamy P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska ̶ Członek Komisji;

§ 4

Uczestniczki i Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestniczką / Uczestnikiem”), która:

1) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie;

4) nie jest w żaden sposób ̶ osobowy, kapitałowy ani organizacyjny ̶ powiązana z Organizatorem;

5) posiada publiczny profil w serwisie Facebook® lub Instagram®;

6) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia;

7) samodzielnie wykonała Zadanie Konkursowe.

2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków sprecyzowanych w §4 ust. 1 pkt 1-7 stanowi podstawę do dyskwalifikacji Uczestniczki / Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Wykrycie jednej lub wielu z okoliczności sformułowanych w §4 ust. 2 Regulaminu ex post, po rozstrzygnięciu Konkursu, uprawnia Organizatora do odmowy wydania nagrody oraz anulowania wyników Konkursu i ponownego rozstrzygnięcia Konkursu.

4. Wykrycie jednej lub wielu okoliczności sformułowanych w §4 ust. 2 Regulaminu ex post, po wydaniu nagrody, upoważnia Organizatora do domagania się jej zwrotu oraz anulowania wyników Konkursu i ponownego rozstrzygnięcia Konkursu.

5. W Konkursie niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

6. Zabroniony jest udział w Konkursie za pośrednictwem konta fikcyjnego w serwisie Facebook®, rozumianego jako konto zawierające inne dane niż prawdziwe dane osobowe korzystającej z tego konta osoby fizycznej.

§ 5

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie „Kogo najbardziej chciałybyście obdarować na święta i dlaczego?”

2. Propozycje wymarzonych miejsc, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu należy zgłaszać w komentarzach do postów ogłaszających Konkurs w serwisie Facebook® wraz z uzasadnieniem o maksymalnej długości tysiąca pięciuset znaków ze spacjami.

3. Do skutecznego wzięcia udziału w Konkursie wystarczy zamieszczenie komentarza pod postem ogłaszającym Konkurs na serwisie Facebook®.

§ 6

Ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagrody

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2020 roku na należącym do Organizatora profilu w serwisie Facebook®.

2. Dodatkowo Uczestniczka lub Uczestnik Konkursu będąca/-y zwyciężczynią/-cą Konkursu zostanie poinformowana/-y przez Komisję o zwycięstwie w Konkursie i przyznaniu nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w wiadomości prywatnej na posiadanym przez Uczestniczkę/-ka profilu w serwisie Facebook®.

3. Nagroda zostanie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej pod adres w granicach terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej wskazany rzez Uczestniczkę/-a Konkursu będącą/-ego zwyciężczynią/-cą Konkursu.

§ 7

Nagroda

1. Fundatorem nagrody jest Organizator.

2. Nagrodę stanowi jeden dowolny produkt z oferty sklepu internetowego Organizatora.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 ze zm.).

5. Reklamacje związane z Konkursem można składać, wysyłając je w formie elektronicznej na adres esklep@alles.pl, w tytule wiadomości wpisując “Konkurs świąteczny”. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składająca/-y ją Uczestniczka/-k zostanie poinformowana/-y w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji w ciągu czternastu dni od daty jej złożenia.

6. Zwyciężczynią konkursu zostanie tylko jednen/jedna z Uczestniczeków/Uczestniczek konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w serwisie Facebook®, zaistniałe w trakcie trwania Konkursu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku., poz. 1145, 1495) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych Uczestniczek i Uczestników

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.

2. Uczestniczki i Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celach marketingowo-handlowych.

3. Dane osobowe Uczestniczek i Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku), a Uczestniczce / Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane Uczestniczek i Uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w serwisie Facebook® na profilu należącym do Organizatora.

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestniczek i Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestniczki i Uczestników.