Regulamin promocji esklep

Regulamin promocji – weekend zniżek z magazynem ,,Wysokie obcasy extra’’

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest: P.P.H.U „ALLES” Alicja Wojciechowska 95-015 Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 15, REGON 470590240 NIP 733-000-09-23.

2. Sprzedaż premiowa dostępna jest dla osób fizycznych (zwanych dalej Uczestnikami).

3. Sprzedaż prowadzona jest w e-sklepie Alles: www.alles.pl

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

5. Czas trwania Promocji: promocja rozpoczyna się w dniu 17.09.2020 r. i trwa do końca dnia 19.09.2020 tj. do godz. 00.00, zwanym dalej okresem promocji. W tym czasie obowiązuje sprzedaż promocyjna.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zakup bielizny (towaru) dostępnego w wyżej wymienionym sklepie internetowym.

2. Promocja polega na udzieleniu 15% rabatu na nowości oraz 25% na pozostałe kolekcje, poprzez wypisanie kodu rabatowego, który znajduje się w magazynie ,,Wysokie obcasy extra’’ w wersji papierowej, bądź elektronicznej.

3. Promocji nie podlegają produkty wcześniej przecenione lub objęte inną promocją.

4. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć promocję, bez podawania przyczyny.

§ 3. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI PROMOCJI

1. Reklamacje dotyczące treści Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 17.09.2020 r. do dnia 19.09.2020 r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące treści promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.