Regulamin promocji

Regulamin promocji – STYLOWE ZAKUPY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem sprzedaży premiowej jest:

P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska 95-015 Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 15, REGON 470590240 NIP 733-000-09-23. Sprzedaż premiowa dostępna jest dla osób fizycznych (zwanych dalej uczestnikami). Sprzedaż prowadzona jest w e-sklepie Alles: www.alles.pl

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji promocji.

2. Czas trwania promocji: promocja rozpoczyna się w dniu 29.09.2023 r. i trwa do końca dnia 04.10.2023 tj. do godz. 00.00, zwanym dalej okresem promocji. W tym czasie obowiązuje sprzedaż promocyjna.

3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zakup bielizny (towaru) dostępnego w wyżej wymienionym sklepie internetowym.

2. Promocja polega na udzieleniu 20% rabatu na zakup bielizny dostępnej w cenie regularnej na stronie www.alles.pl po podaniu kodu rabatowego JESIEN2023

3. Kupon rabatowy można otrzymać kupując październikowe wydanie magazyny „Twój Styl” lub „ Pani”

4. Z akcji promocyjnej WYŁĄCZONA JEST KOLEKCJA VOLARE

5. Promocje nie łączą się.

5. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć promocję, bez podawania przyczyny.

§ 3. REKLAMACJE DOT. TREŚCI PROMOCJI

1. Reklamacje dotyczące treści Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 29.09.2023 r. do dnia 04.10.2023r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje dotyczące treści promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.