Regulamin promocji

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem sprzedaży premiowej jest:

P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska 95-015 Głowno, ul. ks. P. Ściegiennego 15, REGON 470590240 NIP 733-000-09-23. Sprzedaż premiowa dostępna jest dla osób fizycznych (zwanych dalej uczestnikami). Sprzedaż prowadzona jest w e-sklepie Alles: www.alles.pl

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji promocji.

2. Czas trwania promocji: promocja rozpoczyna się w dniu 03.03.2023 r. i trwa do końca dnia 08.03.2023. do godz. 00.00, lub do wyczerpania zapasów, zwanym dalej okresem promocji. W tym czasie obowiązuje sprzedaż promocyjna.

3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest zakup bielizny (towaru) dostępnego w wyżej wymienionym sklepie internetowym i wpisaniu w podsumowaniu zakupów hasła promocyjnego : KOBIETA, które upoważnia do 15% rabatu bielizny – z wyjątkiem produktów już przecenionych wcześniej

2. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć promocję, bez podawania przyczyny.

§ 3. REKLAMACJE DOT. TREŚCI PROMOCJI

1. Reklamacje dotyczące treści Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 03.03.2023 r. do dnia 08.03.2023 r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje dotyczące treści promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.